Archaia, společnost pro ochranu historického dědictví, je nestátní nezisková organizace se statutem občanského sdružení zaregistrovaná u Ministerstva vnitra ČR v roce 1991. Již v roce založení společnosti byl realizován první Mezinárodní archeologický tábor v Čechách pro mladé dobrovolníky z celé Evropy a v roce 1992 se Archaia již odborně i organizačně podílela na několika větších archeologických výzkumech v Praze. V tomto roce také vznikla myšlenka vybudování nestátní archeologické instituce, která by zajišťovala širokou škálu odborných, vědeckých a vzdělávacích aktivit, inspirovaná nestátními archeologickými organizacemi zejména v anglosaském světě.

Na počátku roku 1993 získala Archaia povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů, což byl teprve první krok k uskutečnění stanoveného záměru. V roce 1993 se utvářely základní mechanismy hospodaření, zformovalo se pevné personální jádro a podařilo se vytvořit potřebné provozní zázemí. Zároveň již v tomto roce vykrystalizovaly aktuální úkoly společnosti, které můžeme stručně charakterizovat slovy: výzkum - vzdělávání - popularizace. Současně vznikala základní struktura příjmů pro krytí činnosti, v níž prostředky získané prováděním archeologických výzkumů doplňovaly v menší, ale ne nepodstatné míře granty a sponzorské příspěvky určené zejména na vědeckou a vzdělávací činnost.

V současnosti Archaia pokrývá širokou škálu aktivit: od záchranných archeologických výzkumů prováděných na celém území České republiky, přes archeologickou památkovou péči, vědecké projekty, publikační činnost, až po provozování Archeologického vzdělávacího střediska s archeologickým parkem, pořádání klubu mladých archeologů, mezinárodní letní archeologické školy a prázdninových týdnů experimentální archeologie. Poslání a činnost organizace je přesně vyjádřena ve stanovách.

Archaia představovala dlouho jediný nestátní subjekt provádějící archeologické výzkumy v Česku. Dnes je nesporně největší institucí mezi dalšími nestátními organizacemi zaměřenými na archeologii, svým personálním a technickým vybavením se však současně řadí mezi největší archeologická pracoviště v České republice. Archaia navíc spojuje aktivity realizované ostatními, úžeji specializovanými archeologickými pracovišti, odděleně.

Hlavní cíle společnosti Archaia v současnosti představují: záchranné archeologické výzkumy a rychlé zpřístupnění jejich výsledků, vědecké projekty, prezentace a popularizace výsledků výzkumů pro široký okruh zájemců (dny otevřených dveří pořádané přímo na zkoumaných lokalitách, informace v médiích, výstavy, rekonstrukce a experimenty) a aktivity v oblasti archeologické památkové péče.