Informace o již provedených nebo probíhajících grantových projektech získaných přímo společností Archaia, a grantech, na kterých se pracovníci společnosti podílí ve spolupráci s jinými institucemi.
 
"Archeoenviromentální středisko" - projekt č. 5142596 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (evidenční číslo 95). Hlavním realizátorem bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, který byl i osobou zodpovědnou za projekt (gestorem). Příspěvek byl využit na nákup vybavení klubovny (učebny) a na provozní náklady klubovny. Projekt byl realizován v roce 1996.
 
"Archeoenviromentální středisko" - projekt č. 51248397 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (evidenční číslo 394/97). Hlavním realizátorem bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, který byl i osobou zodpovědnou za projekt. Příspěvek byl využit ke krytí provozních nákladů, dopravy a mzdových prostředků Archeologického vzdělávacího střediska. Projekt byl realizován v roce 1997.
 
"Archeoenviromentální středisko" - projekt č. 51300998 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (evidenční číslo 038), realizátorem bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem. Projekt byl zaměřen na materiální a energetické zabezpečení programů Archeologického parku a Archeologického vzdělávacího střediska v Praze 6 - Liboci. Projekt byl realizován v roce 1998.
 
"Archeologické vzdělávací středisko v Praze 6 - Liboci" - projekt dle usnesení č. 37/9 Hlavního města Prahy. Hlavním realizátorem je občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem. Příspěvek byl využit na drobné opravy učebny, šití dobových oděvů a na nákup turistických stanů pro potřeby Archeologického vzdělávacího střediska. Projekt byl realizován v roce 1998.
 
"Středověká textilní výroba v Liboci" - projekt dle usnesení č. 228 Městské části Praha 6. Hlavním řešitelem projektu bylo občasnké sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, spolurealizátorem byl Mgr. Michal Ernée. Příspěvek byl využit na materiál ke zhotovení replik středověkých výrobních nástrojů. Projekt byl realizován v roce 1998.
 
"Archeologické vzdělávací středisko. Rekonstrukce středověké stavební techniky" - projekt Ministerstva kultury ČR v oblasti regionální a národnostní kultury. Hlavním řešitelem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem. Odpovědná osoba za realizaci projektu byla Mgr. Petra Šifnerová. Příspěvek byl využit na výrobu replik středověkých výrobních nástrojů a k výrobě replik středověké keramiky k didaktickýcm účelům. Projekt byl realizován v roce 1998.
 
"Vzdělávací audiovizuální pořad o archeologických výzkumech na území Prahy" - projekt dle usnesení č. 36/1 Hlavního města Prahy. Hlavním řešitelem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, který byl i realizátorem projektu. Náplní projektu bylo vytvoření pořadu seznamujícího širokou veřejnost s oborem archeologie. Byla dokončena první etapa tohoto pořadu. Projekt byl realizován v roce 1998 a 1999.
 
"Archeologické vzdělávací středisko v Praze 6 - Liboci. Informační materiál" - projekt dle usnesení č. 33 Městské části Praha 6. Hlavním řešitelem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, realizátorem projektu byl Mgr. Michal Ernée. Náplní tohoto projektu bylo vytvoření informačně-didaktických brožur vztahujících se k Archeologickému parku a Archeologickému vzdělávacímu středisku v Praze 6 - Liboci. Projekt byl realizován v roce 1999 a bude pokračovat i v roce 2000.
 
"Archeologické vzdělávací středisko v Praze 6 - Liboci" - projekt dle usnesení č. 06/15 Hlavního města Prahy. Hlavním realizátorem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem. Příspěvek byl využit na nákup 15 lůžek a spotřebního materiálu k zajištění letních týdenních kurzů archeologie. Projekt byl realizován v roce 1999.
 
"Archeoenviromentální středisko v Praze 6 - Liboci - Informační materiál" - projekt dle usnesení č. 09/29 Hlavního města Prahy. Jeho náplň je totožná s grantem Městské části P6. Projekt byl realizován v roce 1999 a bude pokračovat i v roce 2000.
 
"Archeoenviromentální středisko" - projekt č. 51300299 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (evidenční číslo 1086/292). Hlavním řešitelem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, hlavním realizátorem projektu byla Mgr. Petra Šifnerová. Příspěvek byl určen na materiál, dopravu a energii související s činností Archeologického vzdělávacího střediska v Praze 6 - Liboci. Projekt byl realizován v roce 1999.
 
"Archeologické vzdělávací středisko - středověka keramická výroba" - projekt Ministerstva kultury ČR v oblasti regionální a národnostní kultury. Hlavním realizátorem projektu bylo občanské sdružení Archaia zastoupené PhDr. Michalem Burešem, hlavním realizátorem projektu byla Mgr. Petra Šifnerová. Příspěvek byl využit k pořízení materiálu a výrobě replik středověkých výrobních zařízení. Projekt byl realizován v roce 1999.
 
"Město a jeho zázemí" - projekt č. 404/98/0968 Grantové agentury české republiky, na jehož řešení se spolupodílí brněnské pracoviště. Hlavním řešitelem tříletého projektu zahájeného r. 1998 je Archeologický ústav AVČR v Praze, vedoucí PhDr. Jan Klápště. Pracovníci Archaie (vedoucí spoluřešitelského týmu PhDr.Rudolf Procházka) řeší problematiku proměny sídelní struktury Brna, jakož i zázemí v okruhu 1 míle (11 km) na příkladu vymezeného krajinného výseku mezi Brnem a Rajhradem s těžištěm ve 12. - pol. 14. stol. Důraz je kladen na změny přírodního prostředí, urbanizaci, změnu skladby a podoby venkovských sídel a jejich plužiny.
 
V rámci "Celoměstských programů podpory využití volného času mládeže na území hlavního města Prahy pro rok 2000" jsme získali příspěvek na projekty "Prostory pro činnost - elektřina otop", "Zajištění Týdenních letních kurzů experimentální archeologie"a "Drobné opravy objektu Praha 6 - Liboc". Realizátorem projektu byl PhDr. Michal Bureš a Bc. Marcela Pischnothová.
 
V oblasti umění a kultury jsme od hl. města Praha získali příspěvek na projekt s názvem Celoroční experimentální činnosti dětí a mládeže v Archeologickém parku v Liboci. Prostředky byly využity k nákupu materiálu potřebného na stavbu a dostavbu rekonstrukcí v Archeologickém parku, na kterých se též podílí mladí dobrovolníci z řad školní mládeže, a materiálu na experimenty. Řešitelem projektu byl PhDr. Michal Bureš a Bc. Marcela Pischnothová.
 
Ministerstvo kultury ČR odbor regionální a národnostní kultury poskytl naší instituci dotaci na projekt Stavební rekonstrukce středověké hrnčířské pece podle archeologických dokladů pro vzdělávací akce, kurzy a programy pořádané Archeologickým parkem v Praze 6 - Liboci, jehož řešitelem je PhD. Pavel Vařeka, a projekt Výroba didaktických pomůcek pro vzdělávací kurzy a programy organizované a pořádané Archeologickým parkem v Praze 6 - Liboci, jehož řešitelem je Mgr. Michal Ernée. Výsledky projektů pomohly utvářet Archeologický park a pomohly získat potřebné vybavení i ke vzdělávacím účelům.
 
Ministerstvo kultury ČR odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií poskytl naší instituci příspěvek na projekt (obrazovou expozici) - "Pravěký život v údolí Botiče", jehož řešiteli byl Mgr. Zeno Čižmář a Mgr. Peter Kováčik. V areálu Toulcova dvora byla instalována expozice věnovaná tématu života v pravěku v daném regionu.
 
Od Městské části Praha 6 jsme v oblasti volného času obdrželi příspěvek na projekt Programy Archeologického parku pro volný čas mládeže (grantové téma "komunitní škola"), který byl využit k nákupu materiálu na celoroční činnosti mládeže, odměny lektorům a výrobu keramických nádob podle pravěkých vzorů. V oblasti kultury a sportu jsme dostali dotaci na projekt Experimentální činnosti dětí a mládeže v Archeologickém parku (grantové téma "kulturně - osvětová činnost) a na projekt Informačně didaktické materiály o Archeologickém parku (grantové téma "publikační činnost"), jež byla využita k vytvoření další série materiálů o středověkých technikách a o rekonstrukcích v parku.