Pracovníci naší společnosti pozorně sledují dynamický vývoj v oblasti moderních informačních technologií a v rámci finančních možností se maximálně zasazují o jejich využití, které vede ke zlepšení výzkumných metod, archivace informací a vůbec ke kvalitativnímu rozvoji oboru archeologie.
 

Sběr, zpracování a vyhodnocení terénních dat z archeologického výzkumu:

  • Zaměřování vybraných terénních situací a zkoumaných ploch je prováděno subdodavatelskými firmami, a to totální stanicí s digitálním výstupem.

  • Terénní plánová dokumentace vybraných výzkumů je od poloviny roku 1998 vektorizována prostřednictvím tabletu/digitizéru a dále napojena na informace získané totální stanicí. Vektorizace je prováděna v SW Microstation 95, pro který bylo pracovištěm v Brně, ve spolupráci s Ing. Michalem Kučerou, vytvořeno speciální pracovní prostředí.

  • Fotodokumentace je pomocí scanneru převáděna do digitální podoby.

  • Pro zpracování písemné dokumentace, zejména formulářů stratigrafických jednotek (vrstev, výkopů, pohřbů, dřev, zdí a stykových ploch), byly vytvořeny (a jsou dále vyvíjeny) specializované databázové aplikace KONTLIST a KONTEXT (SW Paradox 5.0 a nověji v MS ACCESS 97), zahrnující kompletní evidenci fotodokumentace, plánové dokumentace, nálezů, vzorků a stratigrafických jednotek.

  • K analýze keramických nálezů byla vyvinuta aplikace KLASIFIK (SW Paradox 5.0 a nověji v  ACCESS 97).

  • K vyhodnocování stratigrafických situací jsou používány programy WINBASP a ArchEd.

  • Všechny informace jsou archivovány na CD.

     
     

Vývoj databázových aplikací:

Vývojem specializovaných databázových aplikací sleduje společnost ARCHAIA tři zásadní cíle směřující k záchraně a vědeckému vyhodnocení informací získaných archeologickým výzkumem:

  1. Vytvoření rozsáhlé "univerzální" databáze ("databanky") zahrnující kompletní informace (evidenci fotodokumentace, plánové dokumentace, nálezů, vzorků a stratigrafických jednotek) ze všech terénních výzkumů včetně digitalizovaných fotografií. Stávající verze databáze byla pracovně nazvána KONTEXT a je vyvíjena v prostředí SW ACCESS 97.

  2. Vývoj specializovaných databází určených k analýze jednotlivých složek hmotné kultury. V současnosti je vytvořena pouze databáze KLASIFIK soustředící se na vyhodnocení keramických nálezů. (nověji SW ACCESS 97).

  3. Tvorba GIS jednotlivých terénních výzkumů – přesněji propojení databází KONTEXT a KLASIFIK s vektorovými grafickými daty prostřednictvím SW MGE NT 7.0 (nadstavba na SW Microstation 95).