Publikace za rok 1999
     
1. Bureš, M. 1999: Letní mezinárodní škola archeologie, Archeologické rozhledy LI, 883 - 884.
 
2. Bureš, M. 1999: Tábor experimentální archeologie, Archeologické rozhledy LI, 885.
 
3. Ernée, M. 1999a: Archeologická památková péče v Českém Krumlově - Bodendenkmalpflege in Český Krumlov, Průzkumy památek VI/2, 94 - 106.
 
4. Ernée, M. 1999b: Sídlištní objekty ze starší doby římské u Břežánek, okr. Teplice - Siedlungsobjekte aus der älteren römischen Kaiserzeit bei Břežánky (Bez. Teplice) in NW - Böhmen. In Čech, P. ed.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993 - 1997, 93 - 101. Most.
 
5. Ernée, M. - Militký, J. - Nováček, K. 1999: Vítkovci a těžba drahých kovů na Českokrumlovsku. Příspěvek k dějinám středověké metalurgie v Čechách. Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung im Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krumau). Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Metallurgie in Böhmen, Mediaevalia archaeologica I, 209 - 233, Praha - Wroclaw.
 
6. Ernée, M. - Nováček, K. 1999: K počátkům českokrumlovského hradu (výsledky archeologického výzkumu v letech 1994 - 1995) - Zu den Anfängen der Krumauer Burg, Průzkumy památek VI/2, 21 - 34.
 
7. Hanzlíková, K. 1999: Budova Longin Business Center na nároží ulic Na rybníčku a V Tůních, Res Musei Pragensis, Měsíčník muzea hl. m. Prahy 3/1999, IX. ročník, 1 - 6.
 
8. Juřina, P. 1999: Astronomie a císařská propaganda I. (Od neblahých proroctví k "Věčnému městu"), Corona Pragensis 10/99 - Zpravodaj pražské pobočky České astronomické společnosti.
 
9. Juřina, P. 1999: Antické dědictví nad našimi hlavami, AVRIGA - Zprávy jednoty klasických filologů 41, 40 - 50.
 
10. Juřina, P. - Marešová, D. - Smejtek, L. 1999: Archeologické výzkumy společnosti Archaia ve středních Čechách v roce 1998, Středočeský vlastivědný sborník, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Roztoky u Prahy, 67 - 70.
 
11. Kašpar, V. - Durdík, T.1999: Předstihový archeologický výzkum na hradě Nižbor v roce 1998, Středočeský vlastivědný sborník 17, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 91.
 
12. Kašpar, V. - Durdík, T. 1999: Počátek archeologického výzkumu v areálu vimperského hradu - Anfänge der archäologischen Untersuchungen im Areal der Burg Vimperk (Winterberg), Muzejní a vlastivědná práce 37 - Časopis společnosti přátel starožitností 107/2, 78 - 84.
 
13. Kašpar, V. - Durdík, T. 1999: Výsledky předstihového archeologického výzkumu na hradě Nižbor (okr. Beroun) v roce 1998, Zprávy České archeologické společnosti - supplément 38, 18.
 
14. Kašpar, V. - Durdík, T. 1999: Předstihový záchranný výzkum hradu ve Vimperku (okr. Prachatice) v roce 1998, Zprávy České archeologické společnosti - supplément 38, 18.
 
15. Kašpar, V. 1999: Záchranný archeologický výzkum na nároží ulic Na Rybníčku a V Tůních na Novém Městě pražském, Zprávy archeologické společnosti - supplément 38, 13 - 14.
 
16. Kašpar, V. - Mackrle, J. 1999: Projekt výstavby středověkého hradu, Muzejní a vlastivědná práce 37 - Časopis společnosti přátel starožitností 107, 51 - 52.
 
17. Kašpar, V. - Smejtek, L. - Vařeka, P. 1999: Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) - archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva) - Verwüsteter Siedlungskomplex Ústupenice auf dem Sedlčansko - Gebiet (Bez. Příbram) - archäologische Erforschung einer Mühle aus dem Spätmittelalter (Vorbereich), Archeologia historica 24, 101 - 109.
 
18. Kašpar, V. - Vařeka, P. 1999: Život v karlštejnském podhradí - teze přednášek SPS, Muzejní a vlastivědná práce 37 - Časopis společnosti přátel starožitností 107/1, 54 - 59.
 
19. Kováčik, P. 1999: Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace, Archeologia historica 24/99, 81 - 89.
 
20. Procházka, R. - Loskotová, I. 1999: K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra, Archeologia historica 24/99, 169 - 188.
 
21. Smejtek, L. - Vojtěchovská, I. 1999: Archäologische Ausgrabungen in Velké Přílepy, Bez. Prag - West. Belege der Besiedlung vom Ende des Äneolithikums und Bronzezeit, In: Bátora, J. - Peška, J. (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren un der Slowakei, Nitra, 21 - 32.
 
22. Smejtek, L. 1999: Nové eneolitické a starobronzové nálezy z Prahy 8 - Kobylis, Archeologie ve středních Čechách 3, 65 - 86.
 
23. Široký, R. 1999: Příspěvek k vývoji záchodů ve vesnickém prostředí. Kopidlo, okres Plzeň - sever, KUDĚJ - Časopis pro kulturní dějiny 1 - 1, 39 - 46.
 
24. Široký, R. - Nováček, K. 1999: Průzkum barokního kanalizačního systému v Kladrubech, Zprávy památkové péče 59, 94 - 98.
 
25. Vařeka, P. 1999: Raně středověké sídliště u Pyšel (okres Praha - východ). Příspěvek k poznání osídlení dolního Posázaví, Archeologie ve středních Čechách 3, 523 - 530.
 
26. Vařeka, P. 1999: Tradice a změna ve vývoji středověkého vesnického domu, Ethnologia Europae Centralis 4, 23 - 27.
 
27. Vařeka, P. - Nováček, K. 1999: Středověká vesnice, in: ukázky hesel z připravované národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Ethnologia Europae Centralis, 63 - 66.
     
     
Účast na Konferencích v roce 1999:
 
1. Kolokvium Výzkumy v Čechách v roce 1998 - 13. - 14. dubna 1999, Národní muzeum Praha.
Durdík, T. - Juřina, P.: Výsledky výzkumu při plynofikaci areálu bývalého hradu v Buštěhradu.
Ernée, M.: Archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky.
Marešová, D.: Archeologický výzkum v ulici Na Rybníčku 536/II.
Kašpar, V. - Durdík, T.: Předstihový archeologický výzkum na hradu Vimperk (okr. Prachatice) v roce 1998.
Kašpar, V. - Durdík, T.: Výsledky předstihového archeologického výzkumu na hradě Nižbor (okr. Beroun) v roce 1998.
Kašpar, V. - Durdík, T.: Záchranný archeologický výzkum v nároží ulic Na Rybníčku a V Tůních na Novém Městě pražském.
Smejtek, L.: Kněževes, Kněžívka, okr. Praha-západ - záchranný výzkum polykulturních lokalit.
 
2. Archeologia Technica - 13. 4. 1999 - Brno.
Merta, D.: Hutnický materiál z 11. století v Habrůvecké bučině.
 
3. European Forum of Heritage Association General Assembly in Helsinky - 25. - 27. 5. 1999 - Helsinki, Finsko.
Bureš, M.
 
4. XXVII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče - 25. - 27. 5. 1999 - Břeclav.
Juřina, P., Kašpar, V., Peška, M., Marešová, D., Smejtek, L., Bureš, M.
 
5. Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 - 16. - 17. 6. 1999 - Brno.
Kováčik, P. - Merta, D. - Peška, M. - Procházka, R.: Záchranné archeologické výzkumy v MPR Brno v roce 1998.
 
6. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern West - und Südböhmen, 9. Treffen 23. - 26. června 1999, Neukirchen bei heiligen Blut.
Ernée, M.: Die Witigonen und die Edelmetallgewinnung in der Umgebung von Český Krumlov (společně s K. Nováčkem, ZČM Plzeň).
 
7. Training for campleaders - 2. - 9. 9. 1999 - Chatel sur Moselle.
Bureš, M.
 
8. Geschichte, Tätigkeit und Perspektiven des Archäologischen Gesellschaften in Mitteleuropa - 21. - 22. 9. 1999 - Nitra, pořádala Slovenská archeologická spoľočnosť a Archeologický ústav Slovenské akademie věd.
Bureš, M. - Vařeka, P.: Czech Archaeological Society and other archaeological voluntary activities in the Czech Republic.
 
9. František Alexander Heber a zkoumání hradů českého státu - 23. a 24. září 1999 - Náchod.
Kašpar, V.
 
10. IV. kolokvium "Období popelnicových polí a doba halštatská" - 28. 9. - 1. 10. 1999 - Šlapanice u Brna.
Smejtek, L.: Sídliště z mladší doby bronzové v Kněževsi u Prahy.
 
11. XV. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku - 12. - 14. 10. 1999 - Kravsko u Znojma.
Smejtek, L.: Výzkum únětického pohřebiště v Kněževsi u Prahy.
 
12. Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce - 14. - 15. 10. 1999 - Praha.
Procházka, R.
 
13. Średovieczny Śląsk i Czechy I. Centurm średniowiecznego miasta. Wroclaw a Europa Środkowa - 20. - 22. 10. 1999, Wroclaw.
Široký, R. - Nováček, K.: Náměstí v Plzni ve středověku a raném novověku.
Procházka, R. - Doležal, J.: Současný stav bádání o počátcích jihomoravských měst.
 
14. XXXI. Mezinárodna konferencia archeológie stredoveku - 27. - 30. 10. 1999 - Banská Bystrica.
Peška, M. - Merta, D. - Vařeka, P.: Zahloubené části vrcholně středověkých městských domů dřevěné konstrukce v Brně a Praze.
Kašpar, V. - Durdík, T.: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji a podobě hradu ve Vimperku.
Kováčik, P.: Archeologické doklady vrcholně středověké dřevěné architektury v Uherském Hradišti
 
15. Slavnostní zasedání u příležitosti 80. výročí založení Archeologického ústavu - 9. 11. 1999, klášter sv. Anežky České v Praze. ARÚ AV ČR.
Bureš, M.
 
16. Konference u příležitosti XXX. výročí založení společnosti "Archeolo-j" - 10. - 11. 7. 1999 - Barsy, Belgie.
Bureš, M.
 
17. Workshop 4 - Archäologie und Computer - 11. - 12. 11. 1999.
Procházka, R.
 
18. Seminář o archeologických výzkumech novověku a současnosti- seminář - 25. - 27. 11. 1999, Opočno.
Juřina, P.: Archeologie industriálního Smíchova.
Široký, R. - Ebel, M.: Několik poznámek o spolupráci archeologie s archivním památkovým průzkumem.
Vařeka, P. - Dohnal, M.: Archeologický výzkum novověké vesnice v Čechách.
 
19. Seminář věnovaný studiu osídlení - 15. 12. 1999 - Krakow, Polsko (pořádal ARÚ AV ČR s Polska akademia nauk i umiętnosći.
Vařeka, P.: Proměny sídlištní struktury v mikroregionu Libkovic (okr. Most).