Činnost parku, zahájená na přelomu let 1995/96, je zaměřena na praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu a zpřístupnění výsledků vědeckovýzkumné práce archeologů zajímavým a přitažlivým způsobem nejširší veřejnosti. Součástí parku, který se stále rozrůstá, budou i stavby, rekonstruované podle nálezů odkrytých při archeologickém výzkumu u kostela sv. Petra na Poříčí v Praze 1, a ideální rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti.
Soubor rekonstrukcí středověkých obytných a hospodářských staveb budovaných na ploše parku zahrnuje stavby, jejichž pozůstatky byly odhaleny při archeologickém výzkumu předlokačního sídelního areálu u kostela sv. Petra na Poříčí. Jedná se o dvouprostorový obytný dům na obdélném půdorysu se zahloubeným sklepem, zahloubenou stavbu, která se patrně využívala jako dílna nebo skladovací prostor a lehkou nadzemní stavbu se sloupovou konstrukcí, stěnami a štíty vyplétanými proutím a omazanými hliněnou mazanicí.
Druhou část parku tvoří ideální rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti. Té dominuje trojprostorový obytný dům, roubená stavba opatřená hliněnou omazávkou a krytá valbovou doškovou střechou. V ohrazeném areálu najdete i studnu s roubenou konstrukcí, roubený špýchar s doškovou střechou, chlebovou pec, oboroh - přístřešek sloužící k uskladnění sena a také nezbytné hnojiště. Usedlost je obehnána tzv. "polským" plotem, do země zatlučenými kůly vypletenými proutím.

V areálu parku naleznete i keramickou a chlebovou pec, tkalcovskou dílnu s funkční replikou středověkého tkalcovského stavu, nebo rekonstruovaný šlapací soustruh na dřevo. Za použití replik původních nástrojů a zařízení si sami vyzkoušíte řadu každodenních činností našich předků.

Základní informace o budovaných stavbách a jednotlivých činnostech najdete na informačních panelech, nebo v informačních materiálech, které jsme pro Vás připravili.

Příležitostné akce: O konání příležitostných akcí budete včas informováni prostřednictvím těchto stránek. Informace získáte i u zřizovatele parku na níže uvedené adrese.
 

Archeologické vzdělávací středisko v Liboci

Archeologické vzdělávací středisko pracující v rámci parku organizuje klub mladých archeologů, letní týden experimentální archeologie pro pražské děti, vzdělávací program pro základní a střední školy, Mezinárodní letní školu archeologie a řadu dalších příležitostných akcí pro nejširší veřejnost.
Součástí vzdělávacích programů jsou odborné přednášky, praktické činnosti experimentální archeologie, návštěvy archeologických výzkumů a exkurze po archeologických lokalitách doma i v zahraničí. Lektory jsou profesionální archeologové a specialisté z dalších vědních oborů (historie, památkové péče, přírodních věd atd.).